در هفدهم مهرماه سال ۱۳۹۶ در سالن همایش های انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور ، از سرکار خانم مهندس عظیمیان بعنوان مسئول فنی منتخب سال ۹۶ صنایع آرد کشور تقدیر بعمل آمد و لوح تقدیری به ایشان اعطا شد.

دریافت لوح تقدیر مسئول فنی منتخب سال 1396