در هفدهم مهرماه سال ۱۳۹۶ در سالن همایش های انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور ، از جناب آقای هادی آقاطاهر بعنوان پیشکسوت صنایع آرد کشور تقدیر بعمل آمد و لوح تقدیری به ایشان اعطا شد.

دریافت لوح تقدیر پیشکسوت صنایع آرد کشور