در تاریخ ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۶ طی بازدید و جلسه مشترک اعضا شورا شهر و شهرداری شهر کوهسار از خط تولید شرکت آرد ستاره کردان ضمن تجلیل از این شرکت بعنوان بازوی اقتصادی صنعت غذایی کشور یاد شد.

بازدید و جلسه مشترک اعضا شورا شهر و شهرداری شهر کوهسار از خط تولید شرکت آرد ستاره کردان بازدید و جلسه مشترک اعضا شورا شهر و شهرداری شهر کوهسار از خط تولید شرکت آرد ستاره کردان