انالله و انا الیه راجعون با نهایت تاثر

او نیز رفت

درگذشت شادروان جناب آقای حاج هادی آقا طاهر ریاست هییت مدیره انجمن صنفی اردسازان ایران

مردی از تبار نیکیها ….

صنعت آسیابانی فقدان پیشکسوتی متین و وارسته را در سوگ مینشیند