دانلود مقالات

شرکت آرد ستاره کردان (آرد مرتضوی)

عنوان توضیحات دانلود
جایزه ملی کیفیت ایران(INQA) دانلود
کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری ابعادی Length Calibration دانلود
ممیزی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۰۰ ممیزی فرایندی نظام یافته، مستقل و مدون به منظور به دست آوردن شواهد ممیزی و ارزیابی آنها به صورت عینی جهت تعیین میزانی که معیارهای ممیزی برآورده می شوند. دانلود
آفت کش ها – تعیین باقیمانده در محصولات کشاورزی ودامی – روش های نمونه برداری هدف ازتدوین این استاندارد ، تعیین روش نمونه برداری از بهر ویا محموله محصولات کشاورزی و دامی جهت آزمون باقیمانده آفت کش ها ، می باشد. دانلود
استاندارد اصطلاحات نمونه برداری از محصولات شیمیائی صنعتی هدف از تدوین این استاندارد تعریف اصطلاحاتی است که همواره در نمونه برداری از محصولات شیمیایی صنعتی مورد استفاده قرار می‏گیرد . دانلود
میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام – شمارش استافیلوکوکوس های کواگولاز مثبت (استافیلوکوکوس ارئوس و سایر گونه ها) – روش آزمون قسمت اول هدف از تدو ین ا ین استاندارد تعیین رو ش شمارش کلنی های استافیلوکوک وسهای کواگولاز مثبت (استافیلوکوکوس ارئوس وسایر گونه ها ) موجود در مواد غذایی مورد مصرف انسان و خوراک دام با استفاده از محیط کشت جامد برد – پارکر ١ میباشد . دانلود
آب آشامیدنی – ویژگی های فیزیکی و شیمیایی پیشرفت روش های شناسایی، اندازه گیری و حذف آلاینده ها از یک طرف و شناسایی اثرهای جامع تر آن ها بر سلامت انسان و به کارگیری روش مدیریت و ارزیابی ریسک در تدوین استانداردها سبب شده است که استانداردهای آب آشامیدنی در دنیا به طور مداوم بازنگری و مقادیر جدیدی برای مواد معدنی، آلی و غیره تعریف و یا پارامترهای جدیدی معرفی شوند. دانلود
میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام- روش جستجو و شمارش اشریشیاکلی با استفاده از روش بیشترین تعداد احتمالی استاندارد میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام روش جستجو و شمارش اشریشیاکلی با استفاده از روش بیشترین تعداد احتمالی نخستین بار در سال ۱۳۶۷ تهیه شد . این استاندارد بر اساس پیشنهادهای رسیده و بررسی و تایید کمیسیون های مربوط برای دومین بار مورد تجدید ۸۴ تصویب /۷/ نظر قرار گرفت و درهفتادونهمین جلسه کمیته ملی استاندارد میکروبیولوژی مورخ ۶ شد. اینک این استاندارد به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین ومقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود. دانلود
میکروبیولوژی موادغذایی و خوراک دام – روش جامع برای جستجو، شناسایی و شمارش کلستریدیوم پرفرنژانس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد میباشد که در تدوین استانداردهای ملی ضمن توجه به شرایط کلی ونیازمندیهای خاص کشور، از آخرین پیشرفتهای علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین المللی استفاده می نماید. دانلود
ماکارونی- ویژگی ها و روشهای آزمون مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد. دانلود
آرد گندم مصرفی نان – ویژگی ها و روش های آزمون مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب قانون، تنها مرجع رسمی کشور است که عهده دار وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی ( رسمی ) میباشد. دانلود
سیستمهای مدیریت کیفیت – الزامات این استاندارد الزامات ٢ یک سیستم مدیریت کیفیت را در مواردی مشـخص مـی کنـد که سازمان: الف – به اثبات توانایی خود در ارایه مستمر محصـولی کـه خواسـته هـای مشـتری و الزامات مربوط به قوانین و مقررات ذیربط را برآورده می نماید نیاز دارد و ب – قصد دارد از طریق بکارگیری موثر سیستم شامل فرآیندهایی برای بهبود مـداوم سیستم و تضمین انطباق بـا خواسـته هـای مشـتری و الزامـات مربـوط بـه قـوانین و مقررات رضایت مشتری را افزایش دهد. دانلود
بررسی اثر مخمر خشک غیرفعال بر روی خواص رئولوژیکی خمیر آرد گندم تغییرات خواصرئولوژیکی خمیر آرد گندم نسبتاً قوی و متوسط توسط افزود ن مقاد یر مختلف مخمر خشک غیرفعال بر روی خمیر توسط د ستگاه اکستنسوگراف اندازه گیری شد. براساستحقیقات انجام شد ه، آرد مناسب صنایع بیسکویت و فرآورده های مشابه باید دا رای کیفیت گلوتن نسبتاً ضعیفتا متوسط باشد. دانلود
مطالعه تطبیقی در خصوص کیفیت گندم، آرد و نان ایرانی با سه کشور منتخب امروز یکی از پایه ای ترین گفتمان های کنونی کشور ما باید گفتمان پیشرفت علم و فناوری باشد. این برو و برگرد ندارد. بدون اینکه ما به دنبال پیشرفت علمی و رشد علمی و افزایش توان علمی باشیم و بدون اینکه این امکان علمی را در سطح زندگی خودمان بیاوریم و زندگی مادی را اعتلاء بدهیم، امکان مقابله با آن قدرت ها وجود ندارد. دانلود
مروری بر صنعت گندم، آرد و نان کشت گندم به تاریخ باز می گردد به طوری که یکی از اولین محصولات غذایی بوده و به مدت ۸۰۰۰ سال غذای اصلی تمدن های اروپایی، غرب آسیا و شمال آفریقا به حساب می آمده است. کشت و برداشت گندم در اکثر نقاط دنیا – از مناطق سردسیر نزدیک قطب ها تا مناطق استوایی- رو به افزایش است. امروزه گندم در مساحتی در حدود ۲۴۰ میلیون هکتار در حال کشت می باشد که بسیار بیشتر از کشت سایر غلات بوده و این روند ادامه خواهد داشت تا گندم به مهم ترین منبع غذایی انسان تبدیل شود. دانلود
بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر کاهش ضایعات گندم آرد و نان یکی از چالشهای نظام جمهوری اسلامی ایران امنیت غذایی است. نگاهی گذرا به روند واردات مواد غذایی از جمله گندم، تصویر نگران کننده ای از امنیت غذایی نزدیک به ۷۰ میلیون نفر جمعیت حاضر را ارائه می کند. دانلود
بررسی میزان پروتئین محلول و ظرفیت جذب آب و روغن آرد حاصل از حبوبات مختلف در این پژوهش، ترکیب شیمیایی و ویژگی های عملکردی آرد نخود، عدس، لوبیاقرمز و لوبیا چیتی مورد بررسی قرار گرفت . نتایج نشان داد این حبوبات دارای ترکیب شیمیایی متفاوتی نسبت به یکدیگر بودند طوریکه میزان پروتئین و چربی نخود از همه بیشتر(به ترتیب، ۴۳/۴ و ۵/۱۷ درصد ) و پس از آن، عدس، لوبیا قرمز و لوبیاچیتی قرار دارند. دانلود
رده بندی انواع گندم گندم احتمالاً یکی از اولین گیاهانی است که به وسیله انسان زراعت شده و مهم ترین گیاه زراعی به حساب می آید زیرا زراعت آن از تمام گیاهان ساده تر، تطابق آن در مناطق مختلف که دارای شرایط آب و هوایی متفاوتی می باشند، بیشتر و از طرف دیگر غذای اولیه و اصلی اغلب مردم جهان را تشکیل می دهد و از نظر تولید و سطح زیر کشت، مهم ترین محصول در دنیاست و افزایش محصول آن روز به روز مورد توجه قرار گرفته زیرا از نظر اقتصادی و تأمین غذای اصلی بشر از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد. دانلود
بیماری سیلیاک(راهنمای رژیم غذایی فاقد گلوتن) بیماری های گوارشی در بین جوامع انسانی بخصوص در کشورهای در حال توسعه از اهمیت فراوانی برخوردار هستند. کیی از این بیماری ها، بیماری سیلیاک می باشد و با این که شیوع کمتری نسبت به دیگر بیماری های گوارشی دارد ولی کم اهمیت تر از آنها نمی باشد. با توجه به اینکه این بیماری ارثی است، تخمین زده می شود که در ایران حدود ۰۰۰ / ۷۰۰ نفر بدون آگاهی قبلی از بیماری خود به آن مبتلا باشند. دانلود
اثر مواد عمل آورنده و زمان تخمیر بر کاهش اسید فیتیک نان حجیم چهار رقم گندم (چمران اهواز، روشن یزد، زرین ارومیه و زاگرس اهواز) که از نظر میزان تولید بالا و نیز مقدار و کیفیت پروتئین مناسب هستند، انتخاب شد. از آنها آرد با درجه استخراج کامل تهیه و مقدار اسید فیتیک آن ها اندازه گیری گردید. دانلود
بررسی معضلات ناشی از برون رفت از تولید نان سنتی «در این مرحله از پژوهش دو عنوان کلی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است که عبارتند از «عکس العمل (رفتار) « مصرف کنندگان در وضعیت محدود شدن نان های سنتی » و «تاثیر صنعتی شدن تولید نان بر متغیرهای کلان اقتصاد» دانلود
اولین ارزیابی خواص کیفی وارزش نانوایی لاین های غله جدید تریتی پایرم در مقایسه با لاین های تریتیکاله وارقام گندم نان گندم از غلات استراتژیک و بسیار با ارزش در رژیم غذایی است که برای توسعه ژرم پلاسم آن با هیبریداسیون بین گونه ای مبادرت به تولید ژنوتیپ های گندم جدید تریتی پایرم شده است . در این بررسی خواص کیفی و ارزش نانوایی لاین های تریتی پایرم در مقایسه با لاین های امیدبخش تریتیکاله و ارقام گندم نان در آزمایشی با طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار مورد مطالعه قرار گرفت . دانلود
آشنائی با نان های حجیم و نیمه حجیم – ویژگیها و روش آزمون نان حجیم و نیمه حجیم به نانی گفته می شود که از آرد، آب، نمک، مخمر (خمیر ترش) و در صورت نیاز مواد افزودنی مجاز طی فرایند پخت تهیه می گردد . ۵ سانتیمتر باشد در گروه نانهای نیمه حجیم و بیش از آن در گروه نانهای حجیم قرار می گیرد. در پیام حاضر تلاش بر این -۲/ چنانچه ضخامت بافت آن بین ۵ است تا ویژگی ها و روش آزمون انواع نانهای حجیم و نیمه حجیم بر اساس استاندارد ملی ایران (شماره ۲۳۳۸ )، تبیین و تشریح گردد. دانلود
ارزیابی و مقایسه کیفیت گلوتن آردهای تجاری ایران با استفاده از روش های آلوئوگراف و فارینوگراف اگرچه آرد گندم مخلوط پیچیده ای از ترکیبات مختلف می باشد ولی اهمیت تکنولوژیک آن در اصل به کیفیت گلوتن نسبت داده می شود. با توجه به اهمیت گلوتن گندم در سراسر جهان، ارزیابی آن توسط روش های مختلف صورت می گیرد که انتخاب روش ارزیابی تحت تأثیر فاکتورهای مختلف می باشد. آلوئوگراف، روش جدیدتری نسبت به روش های ارزیابی معمول دیگر در ایران جهت تعیین کیفیت آردهای گندم محسوب می گردد. دانلود
اثر غنی سازی با آهن، اسیدفولیک، روی و کلسیم بر ویژگی های رئولوژیکی و شیمیایی آرد ستاره اثر غنی سازی آرد ستاره با آهن، اسید فولیک، روی و کلسیم بر خواص شیمیایی (گلوتن خشک، گلوتن مرطوب، عدد گلوتن، پروتئین و عدد زلنی)، رئولوژیکی (جذب آب، مقاومت، گسترش، افت بعد از ۱۰ و ۲۰ دقیقه، مقاومت به کشش، قابلیت به کشش، ضریب کشش، حداکثر ارتفاع و انرژی خمیر) نان بربری بررسی و با شاهد مقایسه شد… دانلود
اثر غنی سازی با آرد سویای بدون چربی بر ویژگیهای حسی و رئولوژی نان تافتون هدف این مطالعه بررسی و مقایسه اثرات نان های غنی شده با آرد سویای بدون چربی بر روی ویژگیهای شیمیایی، حسی و رئولوژی نان می باشد. آردهای سویای بدون چربی با درصدهای ۷ ، ۳ و ۱۲ با آرد گندم مخلوط شده و نانهای حاصل مورد ارزیابی حسی قرار گرفتند. تأثیر غنی سازی بر روی ویژگیهای رئولوژیکی خمیر بدست آمده با استفاده از دستگاه فارینوگراف و اکستنسوگراف مورد ارزیابی قرار گرفت. دانلود
تعیین جذب آب و خواص رئولوژی خمیر آرد گندم با استفاده از دستگاه فارینوگراف به منظور پی بردن به ویژگیهای خمیر (قوت یا ضعف آن) که بیشتر تحت تأثیر گلوتن آرد قرار دارد، روشهای مختلفی ابداع گردیده است که به کمک آن می توان خصوصیات آرد نظیر جذب آب، ثبات خمیر و همچنین کشش پذیری را بررسی نمود. دانلود
ارزیابی زیستی کیفیت پروتئین مخلوط آرد گندم و سویا ارزیابی کیفیت پروتئین مواد غذایی به دلایل زیستی و اقتصادی از اهمیت ویژ ه ای برخوردار است. به همین علت رو ش های بیولوژیک، میکروبیولوژیک، شیمیایی و تلفیقی برای تعیین کیفیت پروتئین ها معرفی و به کار گرفته شده است … دانلود
راهنمای آموزشی عملیات انبارداری و ذخیره سازی انبار ساختمان یا محوطه ای است که با بهره برداری از یک سیستم صحیح طبقه بندی و تنظیم، برای نگهداری یک یا چند نوع کالای بازرگانی ، صنعتی ، مواد اولیه و یا فراورده های مختلف، استفاده می گردد. علاوه بر آن انبارها به عنوان نقاط و تاسیساتی برای نگهداری موقت به منظور توزیع و تجمیع کالاها در سیستمهای توزیع نیز استفاده می شوند. دانلود
غلات و فرآورده های آن- گندم – ویژگی ها و روش های آزمون مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی ) ایران را به عهده دارد. دانلود
روند ژلاتینه شدن و بیاتی در نان های لواش و تافتون نان های مسطح سنتی ایران از قدیم در شهرها و روستاها تهیه و مصرف می شدند و هنوز هم در الگوی تغذیه اکثریت مردم نقش قابل توجهی دارند . با توجه به اهمیت این نان ها، کنترل کیفیت و ماندگاری آنها همواره مورد توجه متخصصان صنعت نان بوده است . هدف این تحقیق، بررسی و مقایسه وضعیت ژلاتینه شدن و واگشتگی نشاسته و بیاتی در نا نهای مسطح لواش و تافتون بود. دانلود
رده بندی انواع گندم گندم احتمالاً یکی از اولین گیاهانی است که به وسیله انسان زراعت شده و مهم ترین گیاه زراعی به حساب می آید زیرا زراعت آن از تمام گیاهان ساده تر، تطابق آن در مناطق مختلف که دارای شرایط آب و هوایی متفاوتی می باشند… دانلود